Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážený zákazník,

aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Dávid Hanc, FO podnikateľ reg. na Okresnom úrade Humenné pod  reg. č. 720-20150 so sídlom, Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina, IČO: 47 699 019  email: kontakt@davidhanc.sk, tel. č. 0944 66 51 33 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, fakturačné údaje,  údaje o objednávke, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č, email.

Účtovníctvo

Na účely vedenia účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, fakturačné údaje, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich.

E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie el. obsahu, vydania účtovného dokladu a riešenie prípadnej reklamácie.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať v písomnej forme alebo zakliknutím checkboxu na tejto web stránke.

 

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email kontakt@davidhanc.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu David Hanc, Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina
 • prostredníctvom kontaktného formuláru.

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Na základe osobitného zákona sprístupňujeme vaše  osobné údaje daňovému úradu.

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné  údaje externej účtovníčke a správcovi web stránky.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

        Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

        E-shop

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

        Marketing

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny, do USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.  .

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email kontakt@davidhanc.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v programe WordPress a online aplikácii Mailchimp.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Používame silnú heslovú politiku. Internetová stránka je zabezpečená SSL certifikátom.

 

 1. Aké máte práva?
 2. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

 1. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email kontakt@davidhanc.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu David Hanc, Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina
 • vyplnením online kontaktného formulára na stránke davidhanc.sk

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.9.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.